Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-07-21 19:47:48 1.07 MB
Tėvų komiteto nuostatai 2022-07-21 18:11:15 136.29 KB
Progimnazijos tarybos nuostatai 2022-07-21 19:47:24 221.2 KB
VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS 2023-03-25 D. „INTEGRUOTO UGDYMO PATIRTYS“ NUOSTATAI 2023-03-16 14:34:20 269.74 KB
Tvarkų aprašai
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2024-03-20 16:23:10 1.39 MB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 258.6 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-03-25 13:26:06 494.96 KB
Asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 429.07 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 2024-03-15 15:10:37 585.51 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 755.37 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 440.49 KB
Projektinių darbų organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 463.4 KB
Tėvų informavimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 151.8 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 233.31 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 299.21 KB
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 455.32 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 145.15 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 145.6 KB
Veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 265.09 KB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 157.67 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-03-15 15:10:37 207.71 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2024-03-15 15:10:37 239.05 KB
Progimnazijos stadiono naudojimosi ir elgesio tvarka 2024-03-15 15:10:37 208.78 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 266.92 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimo bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 192.44 KB
Darbuotojų neblaivumo tikrinimo ir nustatymo aprašas 2024-03-15 15:10:37 260.04 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-03-15 15:10:37 140.61 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 289.08 KB
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 158.05 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 318.06 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 241.37 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bei pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka 2024-03-26 13:13:02 533.99 KB
Vadovėlių surinkimo iš mokinių tvarka karantino metu 2024-03-15 15:10:37 131.02 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 134.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 222.93 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 65.7 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 414.45 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 402.59 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 197.5 KB
Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 523.8 KB
Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 200.91 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 632.29 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka 2024-03-15 15:10:37 429.54 KB
Vadovo krepšelio lėšų skirstymo kriterijai 2024-03-15 15:10:37 373.43 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 544.8 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 615.75 KB
Taisyklės
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-07-21 18:14:06 289.74 KB
Socialinės veiklos vykdymo taisyklės 2022-07-21 18:15:19 256.13 KB
Mokinių elgesio ir gaisrinės saugos renginių metu taisyklės 2022-07-21 18:18:09 126.44 KB
Ledo aikštele naudojimosi taisyklės 2022-07-21 18:19:14 212.98 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-07-21 18:20:17 138.21 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-07-21 18:22:39 218.38 KB
Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo 2022-07-27 12:09:45 102 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo 2022-07-27 12:14:26 215.57 KB
Telefonų naudojimo pamokose taisyklės 2023-12-04 10:17:48 189.73 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-05-03 19:05:21 8.39 MB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024-02-29 16:13:02 253.61 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją, klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka 2022-07-26 11:33:04 182.97 KB
Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 2016 m. gimusių vaikų, 2023-2024 m. m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo 2023-03-01 14:57:47 132.25 KB
Priėmimo komisija
Priėmimo į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-05-03 19:18:40 325.1 KB
Prašymai
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-07-26 16:24:51 11.99 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos 2022-07-26 16:24:52 96 KB
Prašymas dėl pažymos išdavimo 2022-07-26 16:24:52 36.7 KB
Informacija dėl pažymėjimų ar pažymų išdavimo 2022-07-26 16:24:52 125.23 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo 2023-09-14 16:12:35 37.13 KB
Pareigybių aprašymai
IT specialisto pareigybės aprašymas 44.5 KB
Techninių (IT) priemonių specialisto pareigybės aprašymas 36.5 KB
Raštinės vadovo pareigybės aprašymas 41.5 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 117.83 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 63 KB
Pastatų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 37.5 KB
Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas 44 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 42.5 KB
Chemijos ir fizikos kabinetų laboranto pareigybės aprašymas 44.5 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 41.5 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 51 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 57 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 40 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 53 KB
Kiti dokumentai
Veiksmų kilus gaisrui planas 2022-07-21 18:26:54 174.34 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2022-07-21 18:27:07 3.58 MB
Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas 2024-03-26 15:20:59 503.05 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022-07-21 18:28:23 542.18 KB
Savižudybių rizikos valdymo algoritmas 2022-07-21 18:28:49 228.46 KB
Sprendimas dėl draudimo rūkyti 2022-07-27 12:30:23 28.5 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 2022-07-27 12:31:31 168 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-02-28 16:58:45 389.35 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano pakeitimai 2024-01-30 16:13:26 117.45 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 1-6 PRIEDAI 2024-03-25 13:39:58 1.41 MB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 7 PRIEDAS 2024-01-30 16:13:05 213.15 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 8 PRIEDAS 2024-01-30 16:12:53 336.19 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024 – 2025 mokslo metų ugdymo plano 9 PRIEDAS 2024-01-30 16:12:31 387.73 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2022 – 2026 metų strateginis planas 2024-01-25 12:03:06 693.67 KB
Lietuvos Respublikos Seimo "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 nutarimas 2024-01-25 12:03:06 249.38 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo 2024-01-25 12:03:06 8.08 MB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-03-20 16:34:15 811.07 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-01-25 12:03:06 841.46 KB
Mėnesio veiklos planai
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 341.09 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 468.5 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 515.61 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 490.64 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 330.71 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 363.48 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-05-10 13:40:47 571.07 KB
Vadovo ataskaitos
Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus vertinimui 2024-04-08 09:02:45 366.46 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2022 metus 2024-01-19 15:50:14 9.89 MB
Vadovo veikos ataskaita už 2020 metus 2024-01-19 15:50:14 546.58 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2019 metus 2024-01-19 15:50:14 490.67 KB
Vadovo veikos ataskaita už 2018 metus 2024-01-19 15:50:14 271.85 KB
Kiti dokumentai
2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas 2022-11-23 21:50:40 74.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Vadovo veikos ataskaita už 2023 metus vertinimui 2024-04-08 09:02:45 366.46 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2023 metus 2024-04-08 09:02:45 375.79 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus 2024-04-08 09:02:45 359.84 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus 2024-04-08 09:02:45 975.3 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2019 metus 2024-04-08 09:02:45 330.68 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus 2024-04-08 09:02:45 320.41 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus 2024-04-08 09:02:45 321.64 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus 2024-04-08 09:02:45 364.99 KB
Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus 2024-04-08 09:02:45 337.44 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą 2022-11-22 17:14:14 1.68 MB
Rekomenduojamas ir nepageidaujamas maistas progimnazijoje 2022-11-22 17:14:14 242.73 KB
SP-11 forma 2022-11-22 17:14:14 34.13 KB
SP-11 formos pildymo pavyzdys 2022-11-22 17:14:14 94.56 KB
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-22 17:25:42 263.01 KB
Dėl pirmokų nemokamų pietų nuo 2020-2021 m. m. rugsėjo mėn. 2022-11-22 17:14:14 221.32 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2019 m. 2022-11-22 17:14:14 210.2 KB
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-05-15 15:33:16
Valgiaraštis 6 - 10 metų amžiaus vaikams 2023-09-03 15:02:59 148.12 KB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams 5.85 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m. 2022-07-24 15:36:43 1.74 MB
Viešųjų pirkimų reglamentas 2017 m. 2022-07-24 15:36:44 356.69 KB
Planuojamų pirkimų suvestinė 2017 m. 2022-07-24 15:36:44 768.3 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m 2022-07-24 15:36:44 849.17 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-07-27 12:03:31 3.53 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2024-03-20 16:23:10 1.39 MB
Mokyklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2022-07-27 12:25:20 101.51 KB
Mokyklos veiklos įsivertinimas 2017 m. 2022-07-27 12:25:20 1.82 MB
Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016 m. 2022-07-27 12:25:20 1.29 MB
Mokyklos pažangos įsivertinimas 2017 m. 2022-07-27 12:25:20 139.25 KB
Mokyklos pažangos įsivertinimas 2015-2016 m. m. 2022-07-27 12:25:20 162.64 KB
Išorės vertinimas Atnaujinta Dydis
Išorinio vertinimo išvados 2018 m. gegužės mėn. 2022-07-24 15:56:01 128.49 KB
Išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2018 m. gegužės mėn. 2022-07-24 15:56:21 322.9 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 222.93 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 414.45 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 632.29 KB
Mokinių drausminimo sistema 2022-07-22 18:24:29 217.2 KB
Pranešimo apie drausmės pažeidimą forma 2023-09-07 10:40:44 253.73 KB
Kreipimosi į Vaiko gerovės komisiją forma 2022-07-22 18:24:30 124.31 KB
Atmintinė, kur kreiptis, kai reikia pagalbos 2023-04-21 12:50:03 298.87 KB
Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla (metodinės rekomendacijos) 2023-05-15 10:25:09 1.82 MB
Vaiko nuomonės išklausymo vadovas 2023-05-15 10:25:18 2.38 MB
Darbuotojų, prie kurių įvyko įvykis, 5 žingsnių algoritmas 2023-05-15 11:02:24 864.38 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 544.8 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-08 13:42:20 464.68 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-07-26 16:35:46 290.61 KB
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-11-16 10:20:06 14.82 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-09-08 14:21:04 206.43 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-09-08 14:22:07 204.12 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-09-08 14:25:56 207.69 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-09-08 14:29:18 205.03 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-09-08 14:37:57 209.23 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 285.42 KB
2018 m. ir 2019 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 242.87 KB
2017 m. ir 2018 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 630.08 KB
2016 m. ir 2017 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 263.29 KB
2015 m. ir 2016 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 608.92 KB
2014 m. ir 2015 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 197.28 KB
2014 m. ir 2015 m. II ketv. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 223.95 KB
2013 m. ir 2014 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 222.66 KB
2013 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 1.14 MB
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 1 lapas 2024-04-16 17:07:07 1.14 MB
2011 ir 2012 m. darbo užmokestis 2 lapas 2024-04-16 17:07:07 641.16 KB
2011 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 56.87 KB
2010 m. darbo užmokestis 2024-04-16 17:07:07 67.54 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Atnaujinta Dydis
2022-2023 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų trumpoji ataskaita 2023-09-18 10:35:30 571.73 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-07-27 11:57:26 159.94 KB
Narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės 2022-07-27 12:19:46 495.37 KB
Kur galima kreiptis jeigu vaikas vartoja psichoaktyviasias medžiagas 2023-04-27 16:29:09 151.72 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Projekto Kokybės krepšelis progimnazijos patikslintas veiklos tobulinimo planas 2023-05-12 13:44:20 473.77 KB
Projekto "Kokybės krepšelis" progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-05-12 13:40:37 353.67 KB
Kokybės krepšelio kelionę Į Panemunę 2022-09-02 2023-05-12 13:40:37 1.99 MB
Mano namuose esanti seniausia/mėgstamiausia/įdomiausia knyga 2023-05-12 13:40:37 13.74 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (2022-08-24 Nr. V-1269) 2023-02-23 12:29:04 188.64 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 258.6 KB
Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo diegiant atnaujintas bendrąsias programas 2023-02-23 12:29:04 6.68 MB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-02-23 12:29:04 625.24 KB
Kompetencijos 2023-02-23 12:29:04 2.24 MB
Yra svarbu, ko mokosi mokiniai. Koks turi būti XXI amžiaus ugdymo turinys 2023-02-23 12:29:04 5.73 MB
Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų - I dalis 2023-02-23 12:29:04 1.06 MB
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas - Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime - I dalis 2023-02-23 12:29:04 961.75 KB
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas - Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime - II dalis 2023-02-23 12:29:04 549.24 KB
UTA progimnazijos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 metams 2023-02-27 09:10:54 241.77 KB
Ką reikia žinoti 2023-02-27 16:22:16 25.46 MB
UTA planas mokyklai 2023-02-27 16:22:01 690.2 KB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP 2023-02-27 16:21:46 3.54 MB
Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje 2023-02-27 16:21:11 12.56 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-02-27 16:20:58 13.38 MB
Rekomendacijos dėl specialiųjų mokymosi priemonių (SMP) pasirinkimo 2023-02-27 15:13:55 408.1 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas BP įsivertinimo kriterijai 2023-02-27 16:20:31 8.38 MB
Tėvams apie mokinių pasiekimų patikrinimą. Kas keičiasi 2023 m. 2023-02-27 16:44:25 513.27 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-02-27 16:45:47 1.15 MB
Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį 2023-02-27 16:58:14 5.84 MB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 200.91 KB
2022-2023 m. m. karjeros ugdymo planas 2022-11-23 21:50:40 74.5 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 1-8 kl. 2023-2024 m. m. 2024-02-02 09:54:48 233.47 KB
Būrelių tvarkaraštis 1-8 kl. 2023-2024 m. m. 2024-02-02 10:02:09 521.03 KB
VDM grupių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-11 16:01:03 394.89 KB