Vaiko gerovės komisija

Informacija

Mielieji mokiniai, tėveliai, mokytojai,

visais rūpimais pagalbos mokiniui teikimo, progimnazijos nelankymo problemų, smurto, reketo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių ir teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į Vaiko gerovės komisiją.

Komisija renkasi kiekvienos savaitės ketvirtadienį 9.00 val. 310 kab.

Vaiko konstitucija

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Remdamasi turima progimnazijoje atliktų tyrimų, progimnazijos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu progimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu progimnazijoje; nagrinėja mokinių nenoro lankyti progimnaziją, progimnazijos nelankymo, baimių eiti į progimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į progimnaziją ir sėkmingai mokytis; analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • Spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų (kuratorių), švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir progimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • Teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į progimnaziją ir iš jos, apgyvendinimo progimnazijos bendrabutyje, mokinių sveikatos priežiūros progimnazijoje organizavimo;
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų progimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą progimnazijoje;
 • Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • Siūlo progimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • Įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:
  • įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo progimnazijoje planą;
  • parengia informaciją apie krizę progimnazijos bendruomenei ir / ar žiniasklaidai;
  • apie situaciją informuoja progimnazijos bendruomenę, Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
 • Įvertina progimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja progimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;
 • Bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos (progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 • Inicijuoja progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;
 • Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje Kabineto Nr.

1.

Audrius Pupelis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Komisijos pirmininkas  211 kab.

2.

Ana Liminovič

Socialinė pedagogė

Komisijos sekretorė 310 kab.

3.

Žana Ramanauskienė Specialioji pedagogė, logopedė Narė 212 kab.

4.

Vida Skrebutėnienė Mokytojo padėjėja Narė  

5.

Paulius Lentinas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Narys 114 kab.

6.

       

7.

       

 

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 222.93 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 414.45 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 632.29 KB
Mokinių drausminimo sistema 2022-07-22 18:24:29 217.2 KB
Pranešimo apie drausmės pažeidimą forma 2023-09-07 10:40:44 253.73 KB
Kreipimosi į Vaiko gerovės komisiją forma 2022-07-22 18:24:30 124.31 KB
Atmintinė, kur kreiptis, kai reikia pagalbos 2023-04-21 12:50:03 298.87 KB
Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla (metodinės rekomendacijos) 2023-05-15 10:25:09 1.82 MB
Vaiko nuomonės išklausymo vadovas 2023-05-15 10:25:18 2.38 MB
Darbuotojų, prie kurių įvyko įvykis, 5 žingsnių algoritmas 2023-05-15 11:02:24 864.38 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!