Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-22 13:48 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
2. 2023-09-21 15:02 Puslapis atnaujintas: Bibliotekos naujienos
3. 2023-09-21 12:13 Naujiena sukurta: Europos judumo savaitė 2023
4. 2023-09-20 16:02 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
5. 2023-09-20 15:00 Dokumentas atnaujintas: Būrelių tvarkaraštis 1-8 kl. 2023-2024 m. m.
6. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas
7. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
8. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
9. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Vadovėlių surinkimo iš mokinių tvarka karantino metu
10. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bei pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka
11. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Krizių valdymo tvarkos aprašas
12. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
13. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas
14. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
15. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
16. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų neblaivumo tikrinimo ir nustatymo aprašas
17. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimo bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas
18. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
19. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Progimnazijos stadiono naudojimosi ir elgesio tvarka
20. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje
21. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas
22. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
23. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas
24. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
25. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo tvarka
26. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
27. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Elektroninio dienyno naudojimo tvarka
28. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka
29. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
30. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Tėvų informavimo tvarka
31. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka
32. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka
33. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
34. 2023-09-18 14:39 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
35. 2023-09-18 14:38 Dokumentas sukurtas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka
36. 2023-09-18 14:36 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
37. 2023-09-18 14:34 Dokumentas atnaujintas: Pamokų lankomumo apskaitos tvarka
38. 2023-09-18 14:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
39. 2023-09-18 14:01 Naujiena atnaujinta: Dėl uniformų užsakymo
40. 2023-09-18 14:00 Naujiena atnaujinta: REGISTRACIJA Į BŪRELIUS
41. 2023-09-18 14:00 Naujiena sukurta: Dėl uniformų užsakymo
42. 2023-09-18 11:23 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
43. 2023-09-18 10:35 Dokumentas atnaujintas: 2022-2023 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo trumpoji ataskaita
44. 2023-09-18 10:34 Dokumentas išstrintas: 6-ųjų klasių ataskaita>>
45. 2023-09-18 10:34 Dokumentas išstrintas: 4-ųjų klasių ataskaita>>
46. 2023-09-18 10:34 Dokumentas išstrintas: 2-ųjų klasių ataskaita>>
47. 2023-09-18 10:33 Dokumentas sukurtas: 2022-2023 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo trumpoji ataskaita
48. 2023-09-15 13:59 Naujiena atnaujinta: Projekto organizatorių ir 7-ų kl. mokinių tėvų susirinkimas
49. 2023-09-15 13:59 Naujiena atnaujinta: Interaktyvios dirbtuvės
50. 2023-09-15 13:59 Naujiena atnaujinta: Padūkėlis ir draugai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.