Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2022-07-21 19:47:48 1.07 MB
Tėvų komiteto nuostatai 2022-07-21 18:11:15 136.29 KB
Progimnazijos tarybos nuostatai 2022-07-21 19:47:24 221.2 KB
VILNIAUS GEROSIOS VILTIES PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS 2023-03-25 D. „INTEGRUOTO UGDYMO PATIRTYS“ NUOSTATAI 2023-03-16 14:34:20 269.74 KB
Tvarkų aprašai
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2024-03-20 16:23:10 1.39 MB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 258.6 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-03-25 13:26:06 494.96 KB
Asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 429.07 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 2024-03-15 15:10:37 585.51 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 755.37 KB
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 440.49 KB
Projektinių darbų organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 463.4 KB
Tėvų informavimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 151.8 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 233.31 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 299.21 KB
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 455.32 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo tvarka 2024-03-15 15:10:37 145.15 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 145.6 KB
Veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 265.09 KB
Veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 157.67 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas 2024-03-15 15:10:37 207.71 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje 2024-03-15 15:10:37 239.05 KB
Progimnazijos stadiono naudojimosi ir elgesio tvarka 2024-03-15 15:10:37 208.78 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 266.92 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimo bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 192.44 KB
Darbuotojų neblaivumo tikrinimo ir nustatymo aprašas 2024-03-15 15:10:37 260.04 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-03-15 15:10:37 140.61 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 289.08 KB
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 158.05 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 318.06 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 241.37 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bei pašalinių asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka 2024-03-26 13:13:02 533.99 KB
Vadovėlių surinkimo iš mokinių tvarka karantino metu 2024-03-15 15:10:37 131.02 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 134.7 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 222.93 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 65.7 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 414.45 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 402.59 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 197.5 KB
Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 523.8 KB
Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 200.91 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 632.29 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka 2024-03-15 15:10:37 429.54 KB
Vadovo krepšelio lėšų skirstymo kriterijai 2024-03-15 15:10:37 373.43 KB
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 544.8 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2024-03-15 15:10:37 615.75 KB
Taisyklės
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-07-21 18:14:06 289.74 KB
Socialinės veiklos vykdymo taisyklės 2022-07-21 18:15:19 256.13 KB
Mokinių elgesio ir gaisrinės saugos renginių metu taisyklės 2022-07-21 18:18:09 126.44 KB
Ledo aikštele naudojimosi taisyklės 2022-07-21 18:19:14 212.98 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-07-21 18:20:17 138.21 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-07-21 18:22:39 218.38 KB
Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo 2022-07-27 12:09:45 102 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniuose saugomų ar laikinai apgyvendintų (evakuotų) gyventojų elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo 2022-07-27 12:14:26 215.57 KB
Telefonų naudojimo pamokose taisyklės 2023-12-04 10:17:48 189.73 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-05-03 19:05:21 8.39 MB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024-02-29 16:13:02 253.61 KB
Mokinių priėmimo į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją, klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka 2024-06-03 13:01:26 82.98 KB
Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl 2016 m. gimusių vaikų, 2023-2024 m. m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo 2023-03-01 14:57:47 132.25 KB
Priėmimo komisija
Priėmimo į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-05-03 19:18:40 325.1 KB
Prašymai
Praleistų pamokų teisinimo lapas 2022-07-26 16:24:51 11.99 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš progimnazijos 2022-07-26 16:24:52 96 KB
Prašymas dėl pažymos išdavimo 2022-07-26 16:24:52 36.7 KB
Informacija dėl pažymėjimų ar pažymų išdavimo 2022-07-26 16:24:52 125.23 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo 2023-09-14 16:12:35 37.13 KB
Pareigybių aprašymai
IT specialisto pareigybės aprašymas 44.5 KB
Techninių (IT) priemonių specialisto pareigybės aprašymas 36.5 KB
Raštinės vadovo pareigybės aprašymas 41.5 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 117.83 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 63 KB
Pastatų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas 37.5 KB
Budėtojo-sargo pareigybės aprašymas 44 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 42.5 KB
Chemijos ir fizikos kabinetų laboranto pareigybės aprašymas 44.5 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 41.5 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 51 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 57 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 40 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 53 KB
Kiti dokumentai
Veiksmų kilus gaisrui planas 2022-07-21 18:26:54 174.34 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2022-07-21 18:27:07 3.58 MB
Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas 2024-03-26 15:20:59 503.05 KB
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022-07-21 18:28:23 542.18 KB
Savižudybių rizikos valdymo algoritmas 2022-07-21 18:28:49 228.46 KB
Sprendimas dėl draudimo rūkyti 2022-07-27 12:30:23 28.5 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 2022-07-27 12:31:31 168 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-06-05 16:55:09 217.63 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!