Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Šiuo metu bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose trūksta vieningos ugdymo karjerai sistemos, kuri padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, stokojama karjeros veiklų koordinatorių, įvaldžiusių modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projektu tęsiamos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdyto projekto „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0065-04 pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ veiklos.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Projekto vykdytojai siekia:

 • Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;

 • Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

Projekto tikslams pasiekti yra numatytos priemonės:

 • Sukurti ir įdiegti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį, užtikrinantį, maksimalų prieinamumą visiems bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams;

 • Sukurti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą;

 • Parengti bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai programą, metodinę medžiagą ir metodines priemones;

 • Parengti mokymo programas ir metodikas bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiantiems karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologams;

 • Apmokyti bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose dirbsiančius karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologus;

 • Aprūpinti mokyklose dirbančius psichologus asmenybės psichologinių tyrimų, profesinių interesų nustatymo metodikomis;

 • Sukurti mokinių ugdymo karjerai informacinę sistemą MUKIS, orientuotą į informacijos sklaidą ir tikslinių grupių (mokinių, karjeros veiklų koordinatoriai, konsultantų, kitų pedagogų, tėvų, neformalaus ugdymo specialistų bei darbo pasaulio atstovų) bendradarbiavimą;

 • Atnaujinti atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) aprašų standartą;

 • Papildyti atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS): remiantis aprašų standartu, parengti dalį trūkstamų aprašų, sukurti profesijas pristatančius ir populiarinančius filmus, profesijas iliustruojančias nuotraukas;

 • Finansuoti bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros veiklų koordinatoriai veiklą.

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Mokyklos mobili konsultantė:

Daiva Šilienė

El. p.: daiva@karjera.info

Karjeros koordinatoriai mokykloje:

Žaneta Sventickienė

Asta Sutkuvienė

El. p.:zaneta_sventickiene@yahoo.de

asutkuviene@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Asta Sutkuvienė (210kab.)

Pirmadienis:

07.30 – 08.00 val.

Antradienis:

07.30 – 08.00 val.
14.40 – 16.00 val.

Ketvirtadienis:

11.00 – 12.45 val.
14.40 – 16.00 val.

Penktadienis:

7.30 – 08.00 val.

Žaneta Sventickienė (212 kab.)

Antradienis:

08.00 – 09.40 val.
14.40 – 16.00 val.

Trečiadienis:

9.35 – 13.00 val.

Ketvirtadienis:

14.40 – 17.00 val.

Dėl individualių konsultacijų karjeros klausimais prašome registruotis iš anksto.

 

Straipsnis„Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai“

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko

MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGOS!