Projektas „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika"

 

Projektas „ Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika"       

( SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-029)

Trukmė: 2011 - 2013 m.

Rėmėjai:

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė - 677165,00 Lt.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Projekto vykdytojas:

Projekto partneriai:

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama prisididėti prie sisteminio požiūrio į kūrybiškumo ugdymą mokykloje diegimą, pradedant nuo lietuvių kalbos ir literatūros pamokų. Projekto esmė - skatinti kūrybinio mąstymo ugdymą, kuris leidžia tobulinti mąstymą teigiama kryptimi ir turėtų tapti visuotine siekiamybe.

Projekto uždavinys

Atlikti kūrybinio mąstymo ugdymo būklės tyrimą, sukurti metodiką, mokomąją ir metodinę medžiagą bei atlikti jų sklaidą

Projekto dalyviai ir tikslinės grupės

Pradinių klasių mokytojai, dėstantys lietuvių kalbą, pagrindinių ir gimnazijos klasių mokytojai - lituanistai, mokyklų administracija

Projekto eiga

Kūrybinio mąstymo ugdymui palankios aplinkos mokykloje tyrimas

Respondentai - pradinių klasių mokytojai, dėstantys lietuvių kalbą, pagrindinių ir gimnazijos klasių mokytojai - lituanistai, mokyklų administracija. Mokytojų ir mokyklų administracijos apklausa atskleis bendrą kūrybiškumo ugdymo panoramą Lietuvoje, parodys, kiek ir kokių galimybių turi lietuvių kalbos mokytojai. Tyrimas bus atliekamas naudojantis virtualia elektronine aplinka..

Ugdymo programų ir mokymų priemonių analizė

Bus parengta vieninga analizės metodika, ja remiantis atliekama turimos ir naudojamos 4, 8 ir 11 klasių mokomosios literatūros analizė projekto partnerių mokyklose

Pamokų stebėjimas

Šios veiklos metu bus parengta pamokų stebėjimo metodika ir atlikti patys pamokų stebėjimai 4, 8 ir 11 klasėse. Stebėjimai vyks po 2 kartus toje pačioje klasėje. Vėliau gauti duomenys apibendrinami ir palyginami atskirų koncentrų duomenys.

Kokybinis tyrimas

Pirmoji tyrimo dalis - mokytojų apklausa (interviu). Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti mokytojų požiūrį į kūrybiškumo ugdymo situaciją, sąlygas, prielaidas ir galimybes gimtosios kalbos pamokose. Numatyta apklausti ne mažiau nei 30 mokytojų, dėstančių lietuvių kalbą 4, 8 ir 11 klasėse.

Antroji kokybinio tyrimo dalis susidės iš 2 dalių: pirma, bus atliekama mokinių apklausa siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į kūrybiškumo ugdymo situaciją, sąlygas, prielaidas ir galimybes gimtosios kalbos pamokose; antra, bus raštu atliekamos kūrybiškos užduotys, kurių analizė leis išsiaiškinti, kaip mokiniai mąsto ir kaip jų mąstymas atsispindi užduočių atlikime, kokie yra panašumai ir skirtumai, kokios bendros tendencijos 4, 8, 11 klasėse. 

Visų tyrimų apibendrinimas, išvados ir pristatymas

Parengtos išvados apie kūrybiškumo ugdymo būklę Lietuvoje bus pristatomos projekto dalyviams švietimo bendruomenei renginio Vilniuje metu taip pat parengtas straipsnis spaudai, informacija skelbiama elektroninėje erdvėje.

Kūrybiškumo ugdymo metodikos parengimas

Kūrybiškumo ugdymo metodika bus bendra visoms klasėms, pateiks praktinių pavyzdžių iš įvairių ugdymo koncentrų (pradinio, pagrindinio ir gimnazijinio).

Metodika turėtų apimti visas galimas raiškos priemones dirbant tiek pradinėje, tiek pagrindinėje, tiek vidurinėje mokykloje. Metodika numatoma išbandyti seminarų ir pamokų metu, o gautas atgalinis ryšys padėtų ją patobulinti rengiant galutinį variantą.

Metodinės ir mokomosios medžiagos parengimas ir išbandymas

Veiklos metu sukurta bendra kūrybiškumo ugdymo metodika visoms klasėms, pateikiant praktinių pavyzdžių iš įvairių ugdymo koncentrų (pradinio, pagrindinio ir gimnazijinio), bus lydima mokomosios medžiagos moksleiviams ir metodinės medžiagos mokytojams, kuriamų lygiagrečiai. Mokiniams bus kuriamos kūrybinio ugdymo užduotys, o mokytojams - filmuota metodinė medžiaga, iliustruojanti, kaip taikyti kūrybiškumo ugdymo strategijas bei metodus įvairiuose ugdymo lygmenyse per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Metodika bus išbandoma pilotinių seminarų metu. Mokytojai taip pat aptars nufilmuotą medžiagą ir savo pamokų metu išbandys joje pavaizduotas ugdymo strategijas ir metodus, mokiniai atliks kūrybines užduotis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.